HTML Nav Menu Css3Menu.com

 
1 2 3 4 5 6 7
Flash Slideshow by WOWSlider.com v4.4
   
   
   
 
   
      


ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ประจำเดือน
สิงหาคม 2557      

  
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ประจำเดือน
สิงหาคม 2557

            จดหมายข่าวมาลาเบี่ยงทั้งหมด
    
    

    

    
    
    
 
 
 
:: กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี วันที่ 19 - 21 พย. 2557
    
:: ประมวลภาพวันลอยกระทงระดับเนอสเซอรี่   วันที่ 6 พย. 2557
 
 : ประมวลภาพโครงการเข้าค่ายภาษาจีน ณ เมืองคุงหมิง
  
:: ประมวลภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสระแก้วปทุมทอง
    
:: หน้งสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
   ของนักเรียน
 
:: เปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษาที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
                                                               :ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
 
        
        
     ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะ
   ของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี
  
  

                   อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร     
          โดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ระดับอนุบาล

                                                          
                               
       Educa 2014 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
  พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่7 ระดับประถมศึกษา


      Educa 2014 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
       พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่7 ระดับอนุบาล


   สถานรับเลี้ยงเด็กมาลาเบี่ยงได้รับรางวัล
   มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย"ระดับดี"
 
     
              กีฬาสีมาลาเบี่ยง ประจำปี 2557